Toolbox Veerkracht en Weerstand

Wat is de Toolbox Veerkracht en Weerstand
In een tijd die verandering als constant uitgangspunt kent, hebben organisaties vaak te maken met trajecten die niet altijd soepel verlopen. De werkmethode van de toolbox veerkracht en weerstand wordt ondersteunend ervaren bij het begeleiden van deze trajecten. Het levert duidelijkheid op aan de medewerkers wat er van ze verwacht wordt en wat ze van de organisatie te verwachten hebben. Het levert een bijdrage aan functionele arbeidsverhoudingen en goede communicatie. Veerkracht en flexibiliteit aan de mens- en organisatiekant.

Waarom werken met de Toolbox veerkracht en weerstand
Bij weerstand tijdens een traject kan je redenen die tegenwerken beter serieus nemen. Werkgewoontes, dagelijkse routines en focus verleggen zijn in een veranderingsproces vaak lastig. Waarop gebrek aan motivatie en energie het gevolg is. Om te voorkomen dat negatieve geluiden de sfeer gaan bepalen en om blokkades te doorbreken kan je ze beter transparant maken, aangaan en een goede oplossing zoeken. Aan de menskant betekent het ook leren omgaan met situaties die niet (nog) op orde zijn. Een aantal voorbeelden zijn; disfunctionele arbeidsverhoudingen, onbegrip, weerstand, tegenstrijdige belangen, oud zeer, slechte communicatie. Aan de organisatie kant zijn dat het ontbreken van structuur, frames en randvoorwaarden, processen en procedures, systemen die niet functioneren of een haalbare sleutel voor werkverdeling.

Je wil dat er flexibiliteit en veerkracht is onder de medewerkers. Om vol energie met de processen mee te bewegen. Zonder dat dit stress, ziekteverzuim of informeel leiderschap oplevert. Het is wenselijk dat er eigenaarschap van organisatie doelen is om de gewenste eindresultaten binnen gestelde tijd te behalen. Wat je wil zijn medewerkster die met ambitie, talent en passie meebewegen. Je wil commitment en een goede coping strategie bij de medewerkers als er veel taken in te weinig tijd gedaan moeten worden. Hulp en inzicht is dan gewenst bij het creatief en pragmatisch om zetten van de visie en de kernwaarden naar de werkplek.

Om dit te bereiken wil je sturingsinformatie of de visie is overgekomen. Je wil weten wat energie kost en wat energie oplevert en hoe de medewerkers intrinsiek gaan bewegen. Zodat een vertaalslag van de visie naar de werkplek strategisch kan plaats vinden.

Wat doen we met de Toolbox Veerkracht en Weerstand
Deze methode begint met het verzamelen van managementinformatie van waarden, perceptie en wat de medewerkers motiveert. Uit deze informatie kan je lezen wat weerstand oplevert en wat energie kost in het veranderingsproces maar ook wat energie oplevert. Dit maakt het voorspelbaar of mensen de verandering willen of kunnen aannemen. Dit geeft een beeld over de flexibiliteit en veerkracht, of het aanwezige onvermogen, weerstand of inflexibiliteit van de medewerkers en de organisatie.

In een plenaire sessie wordt vervolgens aan de medewerkers de intentie van de waarden gedreven verandering gepresenteerd en welke meerwaarde deze oplevert in KPI’s. In dit proces worden de visie, strategie en kernwaarden neergezet voor alle medewerkers. Daarnaast wordt uitgelegd hoe zowel aan de mens- als organisatiekant de verandering ondersteund en mogelijk gemaakt wordt. Ook worden waarden gedefinieerd om te werken aan intrinsieke motivatie voor een eigen bijdrage die verwacht wordt aan de gewenste verandering. Een benadering die gedreven wordt door ondersteunende waarden zorgt voor draagvlak onder de medewerkers.

Het geven van inzicht van het nut, de noodzaak en de meerwaarde van verandering levert vaak een breder begripsperspectief op. Begrip hoe de verandering van belang is voor de continuïteit en de toekomstbestendigheid van de organisatie. Je haalt hierdoor eventuele weerstand naar voren en bepaald vooraf welke keuzes er gemaakt worden om daarmee om te gaan. Weten wat medewerkers drijft geeft informatie wat de zelf nodig hebben gezien hun nieuwe uitdaging om aan de intenties van de verandering te kunnen voldoen. Waar we naar streven is dat de medewerkers proactief een vertaalslag kunnen maken naar de eigen werkplek.

Hoe werken we met de Toolboxe Veerkracht en weerstand
Om de gewenste sturingsinformatie te genereren zetten wij het Waarden Profiel in. Dit is een ontwikkelingsinstrument, geen persoonlijkheidstest. Iedere medewerker vult persoonlijk een online Waarden Profiel in. Na het invullen verschijnt een uitgebreide persoonlijke rapportage van het persoonlijk Waarden Profiel op de eigen computer. Als meerdere mensen de Waarden Profielen hebben ingevuld kunnen wij ook een Team- en Organisatie Profiel genereren. Uit deze collectieve profielen komen op woordniveau de essenties naar voren wat je als organisatie kunt versterken, reduceren en behouden. Deze informatie wordt samengevat en anoniem teruggekoppeld naar het management.

We inventariseren of de intentie voor verandering begrepen wordt en er voldoende gefaciliteerd is om deze ook mogelijk te maken. Of de medewerkers de visie en strategie wel of niet willen of kunnen aannemen en wat er nog nodig is om tot het behalen van de doelen en eindresultaten te komen. Eventueel begeleiden we mensen met uitleg en instructie om de verandering naar de werkplek te vertalen. We werken in deze methode met individuele interviews en op team- en organisatieniveau in groepssessies. In deze groepssessie organiseren we break-outs om praktisch met elkaar aan de slag te gaan.
De medewerkers leren om elkaar aan te spreken, uit te spreken wat ze nodig hebben en ook op tijd hun grenzen aan te geven. Indien nodig kunnen medewerkers de opleiding ‘Persoonlijk Leiderschap en Communicatie van de Core Commit Academy volgen of deze in-company volgen.

Het kan ook zijn dat er obstakels aan de organisatie kant worden ervaren. Er in de processen, procedures, systemen of structuur zaken niet zijn ingeregeld, waardoor de visie of strategie niet kan worden uitgevoerd. Of moeten er stakeholders worden meegenomen in het proces om voortgang te krijgen. Dat geeft informatie waar de organisatie aan kan werken. Het behalen van de doelen en de gewenste eindresultaten staan voorop.

Wat levert de Toolbox Veerkracht en Weerstand op
Deze methode levert een eerlijk veranderingstraject op waarin de samenwerking en synergie wordt aangegaan met meerdere actoren. Zowel de mens- en de organisatiekant worden in een goede staat en format gezet.  Door goed te testen, interviewen, informeren en instructies te geven worden zaken aan beide kanten transparant gemaakt en in orde gebracht. Het aan de essenties werken levert een proces op die voor het veranderingstraject werkt in plaats van dat medewerkers voor het proces moeten werken.

De medewerkers hebben na dit traject referenties bij wat hun feitelijk te doen staat in het kader van de verandering waardoor ze een vertaalslag naar de praktijk kunnen maken. Ze beschikken over de benodigde competenties, houding en gedrag en kunnen deze benoemen. De mensen zijn gefaciliteerd met een plan van aanpak en tools om de boodschap te kunnen uitvoeren en weten hoe ze de doelen en eindresultaten kunnen realiseren. Er is inzicht in wat ze zelf kunnen bijdragen aan de organisatie, de collega’s en wat dit voor de doelgroep oplevert. Ze kunnen vormgeven aan hun ambities, talenten en passie.

 

 

Top
EnglishDutch