Toolbox Houding en Gedrag

Wat is de Toolbox Houding en Gedrag
DeToolbox Houding em Gedrag biedt een werkwijze voor het op een lijn krijgen van houding en gedrag. Het streefpunt is de functionele communicatie en professionele samenwerking. Daarmee wordt gewerkt aan toewijding aan de koers en eigenaarschap van gezamenlijke doelen. Het geeft inzicht in persoonlijke-, team- en organisatie waarden en vertaalt deze naar de werkplek om mee te bewegen met de veranderingen die zich aan voordoen.

Waarom de Toolbox Houding en Gedrag toepassen
Wat je wilt is dat houding en gedrag aansluiten op de organisatie waarden. Als de kernwaarden zijn bepaald heb je uitgangspunten van waaruit je kan vertrekken en op aansturen. Dit geeft handvatten om houding en gedrag op aan te passen en een vertaalslag te maken naar de werkplek. Het is gewenst dat mensen een autonome bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de collectieve belangen en doelen.

Jouw wens is een en proactieve houding die intrinsiek gedreven en gericht is op gestelde resultaten. Deze positieve omgangsvormen, heldere communicatie en gedeelde werkgewoontes ondersteunen de mensen om functioneel samen te kunnen werken. Je wil dat de energie daarheen gaat waar haar bijdrage kan leveren aan de missie Bij het ontbreken hiervan ontstaat onduidelijkheid en onrust.

Wat doen we als we deze Toolbox in de organisatie toepassen
Eerst wordt in kaart gebracht of er bestaande organisatiewaarden zijn gedefinieerd die bepalend zijn voor de gewenste houding en gedrag in de organisatie. Deze zijn bepalend voor de communicatie en werkgewoontes op de werkvloer. Wij nemen de medewerkers mee in een proces om deze kernwaarden alsnog te definiëren. Deze zijn bepalend hoe er binnen de gewenste cultuur op basis van waarden met anderen samengewerkt wordt.

Bij verandering, innovatie, fusie en groei is het van belang dat er geïnvesteerd wordt in houding en gedrag. Dit zorgt dat er op een nieuwe, bij de verandering passende wijze, samengewerkt gaat worden. Hiervoor spreken wij waarden- en gedragsnormen af die we borgen in een ‘Stelsel van Waarden en Gedragsnormen’. Ook maken we heldere afspraken over wat wenselijk is, gecommuniceerd wordt en hoe met informatie wordt omgegaan. Hierop stemmen we vaste werkgewoontes af die gedeeld worden om functionele samenwerking te realiseren.

Het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft om binnen de geformaliseerde handelingskaders zijn bijdrage te leveren. Het ‘Stelsel van Waarden en Gedragsnormen’ biedt een referentiekader voor de omgang met elkaar. Hierdoor ontstaat aanspreekbaarheid en rekenschap in een open werksfeer waarin mensen vanuit intrinsieke drijfveren autonoom hun werk kunnen uitvoeren. We benaderen aspecten vanuit zowel de mens- als de organisatiekant.

Hoe voeren we Houding en Gedrag uit
Voorafgaand aan een bijeenkomsten of webinar vullen de deelnemers online een Waarden Profielen in. Tijdens de bijeenkomst of webinar lichten we de uitslagen van het Persoonlijk-, Team- en Organisatie Waarden Profiel toe. We brengen met het Waarden Profiel in kaart wat de persoonlijke drijfveren van de medewerkers zijn en de perceptie van de huidige- en gewenste organisatie is. Hierin kunnen desgewenst (drie) kernwaarden van de organisatie worden opgenomen. We verzamelen management- en sturingsinformatie en kijken of de gewenste kernwaarden terugkomen in de gekozen waarden van de mensen in de organisatie.

Op basis van de verzamelde informatie kan individuele coaching (online) plaatsvinden met de medewerkers, waarin de persoonlijke uitslag van het Waarden Profiel wordt besproken en leerdoelen worden geformuleerd. Ook kan er per team een bijeenkomst of webinar georganiseerd, waarin we de Persoonlijke Waarden Profielen bespreken. Tijdens de teambijeenkomsten of webinars zullen de resultaten van het Team Waarden Profiel worden gebruikt om tot de invulling van waarden en gedragsnormen per team te komen. Hierin wordt onder meer behandeld hoe er met elkaar wordt omgaan, gecommuniceerd en samengewerkt. Ook wordt aandacht besteed aan werkgewoontes en informatiestromen. Deze afspraken worden geformaliseerd en geborgd in een ‘Stelsel van Waarden en Gedragsnormen’.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de sessies te begeleiden. Wij kunnen deze sessies zowel (online) begeleiden of managers en interne procesbegeleiders opleiden. Aan de hand van een op maat gemaakte Toolbox is het mogelijk zelf bijeenkomsten of webinars te organiseren om tot het formuleren van een ‘Stelsel van Waarden en Gedragsnormen’ per team te komen.

Wat levert het maken van een Stelsel van Waarden en Gedragsnormen op
Het werken met deze methode levert focus waarbij aan het einde van het traject “de neuzen dezelfde kant op staan” én er 1 taal wordt gesproken. Zo creëer je dialoog over de gewenste manier van werken met elkaar op basis van waarden. Je deelt een gezamenlijk ‘Stelsel van Waarden en Gedragsnormen’ waarop je elkaar kan aanspreken en rekenschap voor af geeft. Het levert toewijding aan de koers op en eigenaarschap van doelen omdat daar concrete afspraken over zijn gemaakt.

Op het communicatieve vlak ontstaat een meer open sfeer omdat voorspelbaar wordt hoe er met feedback en informatie wordt omgegaan. Informatie is transparant en toegankelijk, daarnaast zijn er duidelijke regels over hoe er met technologie en social media om wordt gegaan ten opzichte van elkaar en de organisatie. Er is ruimte voor de dialoog en een eigen mening om organisatiedoelen en gezamenlijke belangen te ondersteunen en behalen.

 

 

Top
EnglishDutch