Organisch Strategisch Navigeren


Missie, Visie, Strategie, Waarden, Houding & Gedrag
Ontwerp, Planning, Implementatie, Borging

In deze opleiding leer je strategisch leiderschap te ontwikkelen vanuit een organische benadering. Eerst komt de basis van de klassieke strategiemodellen aan bod. De meeste van de klassieke strategische planningsmodellen gaan uit van de mogelijkheid om de omgeving van de organisatie te kunnen beheersen. De ervaring leert echter dat het aantal onzekere factoren enorm toeneemt. Dus wordt het steeds lastiger uit te gaan van vaststaande gegevens en vraagt strategische planning om een nieuwe wijze van strategisch handelen en denken.

Aanvulling op de klassieke strategiebenaderingen

De opleiding Organisch Strategisch Navigeren vult de klassieke strategiebenaderingen aan met een organische benadering waarin je leert om je organisatie en mensen mee te laten bewegen met de grillige veranderingen van de omgeving. Organisch leiderschap gaat er vanuit dat de economie een dynamisch proces is dat constant beweegt en aan verandering onderhevig is. Het uitgangspunt is constante dynamische veranderingen in plaats van statische strategische stappenplannen. Kort cyclische feedbackloops vormen een belangrijke input voor de langetermijnplannen.

Een organische benadering benadrukt het belang van blijven onderzoeken en analyseren, ter discussie stellen van vaststaande paradigma’s, afstemmen en bijstellen van iedere waarheid en vastgelegde feiten. Hiervoor moet informatie toegankelijk en transparant zijn. Eventuele rigiditeit op mentaal eigenaarschap en territoriums van kennis moet worden opgegeven. De kracht ligt in het delen en uitwisselen van informatie en gebruik maken van bronnen waar kennis zit. Dit stimuleert en vormt het lerend vermogen van de organisatie. Wat vandaag nog een feit is en werkt, kan morgen heel anders zijn in onze dynamische economie.

Wat er nodig is voor organisch strategisch navigeren

Organisch strategisch navigeren vergt alertheid, scherpte en flexibiliteit om mee te kunnen blijven bewegen met je eigen waarnemingen. Het vraagt van je dat je steeds weer afstemt met de realiteit die aanwezig is in de organisatie en met datgene wat logisch is gezien de tijd en beweging in de markt. Ook is het noodzakelijk om dicht bij jezelf, je eigenheid, oorsprong en waarden te blijven (of om daar weer naar terug te keren) om van daaruit af te stemmen op waar de klanten, het product, de mensen, de organisatie en de omzet zich aan opladen (waar ze energie van krijgen).
Open kunnen staan en meebewegen met wat speelt bij je mensen en wat zij en de organisatie werkelijk nodig hebben, is hier ook belangrijk. Maar ook het contact met de harde financiële cijfers en andere KPI's speelt een essentiële rol.

Blijven waarnemen geeft inzicht in wat je moet erkennen om succesvol te zijn en wie of wat je moet bevestigen en waarderen. Dat kunnen mensen zijn, maar ook de feitelijke cijfers, het milieu, technologische ontwikkelingen, kwaliteit, veiligheid, informatiesystemen, internationale samenwerkingsverbanden, netwerken, enzovoort.

Om autonoom en succesvol te kunnen zijn, moeten we op de toekomst vooruit durven lopen en het lef hebben om onze nek uit te steken. Zo is het behalen van winst een gevolg van het feit dat je datgene doet waar je goed in bent. Door het behalen van KPI’s als een gevolg te zien, wordt de focus verlegd naar het eigen denken en handelen. Welke waarde kan ieder individu door zijn eigen denken en handelen toevoegen om het gewenste gevolg te veroorzaken?

De rol van het leiderschap

De rol van het leiderschap verandert van ‘leidend’ naar begeleidend en faciliterend. Om de organisatie te faciliteren, kan het management belangrijke randvoorwaarden scheppen. Maar ook regels stellen of beperkingen, verplichtingen en voorwaarden afspreken en een gunstig ontwikkelingsklimaat creëren. Je kunt de mensen in de organisatie de mogelijkheid geven om met eigen initiatieven invulling te geven aan veranderingen, ontwikkelingen of innovaties. Binnen de gestelde regels, randvoorwaarden en afspraken krijgen de medewerkers en de verschillende stakeholders de ruimte een bijdrage te leveren aan het proces. Het doel is om samen tot een zo pragmatisch en effectief mogelijke invulling te komen, waarin mensen vanuit intrinsieke waarden een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste verandering, ontwikkeling of innovatie. In overleg wordt verkend hoe ideeën geconcretiseerd kunnen worden om tot de gewenste eindresultaten (KPI’s) en een breed draagvlak te komen. Pas dan worden ze ook naar buiten uitgesproken en helder gemaakt.

Daarnaast kan de organisatie haar kapitaal gebruiken om persoonlijke initiatieven mogelijk te maken en een transformatie in gang te zetten. Dit alles leidt tot ontwikkelingen die door de medewerkers en andere stakeholders zelf bedacht zijn en vanuit intrinsieke waarden beleefd worden. Dit zal gepaard gaan met sterktes en zwaktes die geanalyseerd moeten worden en waarop weer acties ondernomen moeten worden.

Uiteindelijk blijft het management de aangewezen autoriteit om de mogelijkheden te bepalen en aan te geven of er voldoende kennis en middelen zijn om plannen en wensen uit te voeren. Hierbij zijn de omgevingsfactoren dynamisch en de gemeenschappelijke en verbindende elementen leidend. Deze vorm van leiderschap vergroot het adaptieve vermogen van de organisaties.

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor leden van raden van bestuur, managers en adviseurs die een rol spelen in het proces van strategiebepaling en implementatie. Het is mogelijk dat meerdere mensen van dezelfde organisatie (bijvoorbeeld een raad van bestuur of een managementteam) deelnemen aan deze opleiding om hun strategie te formuleren of te herijken.

Doel en resultaat

In deze opleiding leer je een strategie met de betrokken medewerkers en stakeholders te formuleren die wordt gefundeerd op relevante input en wordt omgezet in doelen die geïmplementeerd worden. Bij de implementatie leer je hoe je stuurt op houding en gedrag die bij de strategie passen.

Inhoud en hoofdpijlers van de blokken voor Organisch Strategisch Leiderschap

• Vertrekpunt bepalen;

• Inventariseren en diagnose;

• Ontwerp;

• Expressie;

• Implementatie;

• Houding en gedrag;

Blok 1 Vertrekpunt bepalen

• In contact komen met de oorspronkelijke intenties, waarden, principes en doelstellingen van de organisatie;

• Missie bepalen of herzien;

• Een beeld van de visie bouwen;

• Talentmanagement;

• Bewustzijn en noodzaak aanbrengen;

• Diagnose plannen en voorbereiden;

Inventariseren en diagnose

• Analyse en diagnose aan de hand van instrumenten;

• Waardendrives, waardensystemen van de betrokken stakeholders in kaart brengen aan de hand van de Balanced Values Cardtm (in het kader van strategie);

• Leiderschapsinformatie creëren van de verschillende lagen van de organisatie over de persoonlijke belangen en waarden, hoe de huidige organisatie wordt waargenomen en hoe de gewenste organisatie eruit ziet;

• Systeemdynamiek van de organisatie en de klantomgeving in kaart brengen;

• Onderzoeken op welke dynamieken stress of blokkade zitten en waar processen stagneren;

• Helder maken hoe je als mens en organisatie beter aan kunt sluiten en om kunt gaan met wat er gaande is in de economie en ontwikkeld wordt in de markt;

• Balanced Values Cardtm inzetten om het effect van de strategie op de verschillende stakeholders in kaart te brengen en deze partijen vragen om zelf met input voor oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst te komen;

• Markt- en productanalyse naar actualiteit van doelgroep, product, prijs, personeel. Waarover moeten beslissingen worden genomen? Welke innovatie of doorontwikkeling is er nodig? Welke kosten zijn hiermee gemoeid?;

• Strategische stappen definiëren waarop de waarden van de mensen en de cultuur aansluiten;

• Out-of-the-box-input organiseren: mensen met kennis en ervaring uit andere contexten en kennisgebieden vragen om op de strategie van de organisatie te reflecteren om deze verder te ontwikkelen;

Blok 2 Ontwerp

• De inzichten van jouw Organisch Leiderschapsprofiel aan de hand van het Waarden Profieltm vertalen naar de strategie die de gewenste resultaten oplevert;

• Visie en koers voor verandering- en ontwikkelingsstrategie bepalen;

• Doelstellingen bepalen;

• Een nieuw planningsparadigma kiezen en daarbij onderscheid maken tussen zaken die gecontroleerd kunnen worden en die niet gecontroleerd kunnen worden;

• Afwegen van korte- en langetermijnbeslissingen en resultaten, in contact met duurzaam en verantwoord ondernemen;

• Keuzes durven maken waardoor het roer soms om moet voor de organisatie en de medewerkers;

• Durven beslissingen te nemen die je daar brengen waar de energie naartoe gaat, in plaats van oude patronen te herhalen die ertoe leiden dat het gaat zoals het altijd ging;

• Strategie definiëren in een stappenplan voor organisch management;

• Een nieuwe manier van werken verkennen waarbij de hiërarchische verhoudingen kunnen verschuiven, afhankelijk van vakmanschap, ondernemerschap en leiderschap;

• Taakgericht werken;

• Waardenontwikkeling (intrinsiek willen);

• Competentie- en talentontwikkeling (kunnen);

• Kansen bieden en vormgeven autonomieontwikkeling (mogen);

• Pijlers aanhouden (moeten);

Blok 3 Expressie

• Duidelijk overbrengen van de missie, visie en strategie en waarop deze gebaseerd zijn en hoe deze gehanteerd worden;

• Motivatie, belang en noodzaak voor de gemaakte keuzes benoemen en consequenties uitspreken van het niet behalen van de eindresultaten;

• Het daarbij behorende stappenplan voor implementatie presenteren;

• Belangen, waarden en verwachtingen uitspreken;

• De mate van aanspreekbaarheid, rekenschap en feedbackloops afspreken;

• Rolduidelijkheid en taakverdeling aanbrengen en verantwoordelijkheden communiceren;

• De cirkel van invloed en betrokkenheid benoemen en uitspreken;

• Informatie en feiten die besloten liggen in het strategisch plan toegankelijk en transparant maken;

• Tastbaar maken hoe de input en mening van de mensen in de organisatie en de stakeholders meegenomen en vertaald zijn;

• Draagvlak creëren;

Blok 4 Implementatie

• Stappenplan uitvoeren: tussentijdse effectanalyse bespreken en eventueel plan bijstellen;

• Doorvertalen naar de organisatie en naar de werkplekken;

• Positioneren en resultaatgericht uitwisselen van kennis en innoveren;

• Oude patronen doorbreken en nieuwe werkgewoonten uitvinden;

• Omgaan met weerstand op verandering en aanpassing;

Houding en gedrag

• Vertalen van de strategie in consequenties voor houding en gedrag;

• Nemen van eigen verantwoording voor de bijdragen aan de eigen werkplek;

• Alle belanghebbenden worden binnen deze structuur aangesproken op hun verantwoordelijkheden voor de bijdrage aan de eigen werkplek;

• Synchroniciteit creëren als basis voor een positief werk-leerklimaat, waardoor de organisatie automatisch een groter adaptief vermogen krijgt;

• Op weg naar ‘de stip van de horizon’ uitgaan van het lerend vermogen van de organisatie;

• Interactieve werkvormen inzetten en gebruik maken van instrumenten, om analyse, leren en uitwisseling te bevorderen;

• Autonomie, competentie, waarden en talent stimuleren en ontwikkelen vanuit positieve psychologie en benchmarks van succesvolle veranderingen;

• Inzicht verkrijgen in de instrumenten die Core Commit hiervoor beschikbaar heeft, zoals opleidingen, het Waarden Profieltm, de Transformatrixtm en de Toolboxtm;

Resultaten van de training

• Kennis van klassieke strategiemodellen;

• Leren hoe je met een waardengedreven benadering de Key Performance Indicators vertaalt naar doelen en oorzaken;

• Creëren van commitment aan strategie en eigenaarschap van de daaruit afgeleide doelen;

• Leren hoe je in de organisatie de gewenste omgangsvormen, houding en gedrag kunt implementeren die maakt dat de mensen die er werken de strategie gaan vertalen naar hun werkplek (waardoor de gestelde doelen en eindresultaten ook werkelijk behaald gaan worden);

• Gelegenheid samen te werken met andere deelnemers via de benchmark-Wiki op het gebied van strategisch plannen en implementeren, cultuurverandering en organisatieontwikkeling;

Plaats

Conferentieoord Apollohotel De Beyaerd in Hulshorst.

Uitvoering

De training wordt uitgevoerd door Egbert Kinds en Yvon Hoendervoogt, eventueel ondersteund door een co-trainer of coach.

Kosten

De prijs voor dit programma bedraagt € 3950,00 exclusief BTW en exclusief de verblijfskosten van het conferentiehotel € 52,50 per dag of € 199,00 voor een tweedaags verblijf met diner, overnachting en ontbijt.

Hierbij zijn 15 Waarden Profielentm (in één teamprofiel) inbegrepen die je naar eigen wens bij diverse stakeholders in kunt zetten. Bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie bieden wij tot de vijfde deelnemer een oplopende staffelkorting van 10%. 

Top
EnglishDutch