De Toolbox

De Toolbox™ is een middel om externe consultants, trainers of interne procesbegeleiders te ondersteunen bij het begeleiden van een veranderingsproces of het verzorgen van een opleiding. Zo nodig kunnen zij daartoe ook opgeleid worden. De Toolbox™ omvat een volledig programma en al het benodigde werkmateriaal voor procesbegeleiders en deelnemers. In de Toolbox™ worden vormen van blended learning toegepast en de Toolbox™ kan zowel fysiek als digitaal gebruikt worden.

Waarom een Toolbox™ inzetten

Met de Toolbox™ houdt de opdrachtgever en/of proceseigenaar van een veranderingsproces de regie en kwaliteitscontrole in eigen hand over wat er door procesbegeleiders wordt neergezet. Er wordt gewerkt op basis van sturingsinformatie die vooraf wordt vastgesteld op basis van het Waarden Profiel™ of met andere diagnoseinstrumenten

verzameld wordt. Doordat de uitgangspunten helder zijn en alle deelnemers door hetzelfde proces gaan, wordt voorkomen dat de procesbegeleiders een verschillende strategie bij de uitvoering in verschillende eenheden gaan volgen. Tijd, geld en energie van opdrachtgever en deelnemers worden zo efficiënt besteed. Het materiaal is overzichtelijk, duidelijk en gemakkelijk hanteerbaar en reproduceerbaar.

De Toolbox™ kan worden ingezet op een moment dat het in de planning van de opdrachtgever past. De voorbereiding is dan al gedaan.

Vooraf gestelde doelen en Key Performance Indicators (KPI‘s) worden door de inzet van de Toolbox™ op een effectieve wijze door de hele deelnemersgroep behaald. Er ontstaan gedeelde beelden en een eenduidig jargon bij deelnemers die geregisseerde sessie met de Toolbox™ hebben gevolgd. Wij leveren voor iedere klantvraag een specifieke relevante Toolbox™. De procesbegeleiders beschikken over een gereedschapskist met op de praktijk toegesneden modules waaruit geput kan worden. Werken met de Toolbox™ is voor ieder veranderingsproces of opleiding qua implementatiekosten technisch interessant door combinatie van fysieke contactmomenten met digitale werkvormen. Werken met de Toolbox™ is overzichtelijk en gebaseerd op heldere afspraken over het gewenste resultaat.

Wat de Toolbox™ inhoudt

De Toolbox™ is een op maat gemaakt pakket voor de begeleiding van een proces, dat telkens aangepastwordt aan de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Hierdoor is goed te bepalen op welke manier, met wie en wanneer het traject vormgegeven moet worden.

Wat de elementen zijn van de Toolbox™

De Toolbox™ is een compleet pakket waarmee workshops, trainingen en teamsessies in organisaties gefaciliteerd kunnen worden.

De Toolbox omvat:

• Inzet van het Waarden Profiel™ of een diagnose instrument vooraf (optioneel).

• Een uitgebreid stappenplan.

• Concrete werkvormen.

• Een dagprogramma voor de workshops.

• Een USB-stick met de volledige materialen van de workshops.

• PowerPoints, inclusief de instructies op notitiesheets.

• Een roadmap en dialoogkaart voor de deelnemers.

• Handouts voor de oefeningen.

• Terugkoppelingsformulieren.

• Vertaalslag naar houding en gedrag en werkgewoontes.

• Materiaal voor borging in de systemen van de organisatie.

Het gebruik van het Waarden Profiel™ of vragenlijsten voor diagnose van de klantsituatie kan in de Toolbox ™ ingepast worden. Zo kan een Waarden Profiel™ ingezet worden voor het in kaart brengen van de persoonlijke waarden, hoe men de huidige organisatie waarneemt en hoe men de gewenste organisatiewaarden zou willen zien. Er wordt dan gewerkt op basis van in kaart gebrachte feiten in plaats van op vooronderstellingen daarover (die dan vaak in een bijeenkomst worden bediscussieerd). Dit scheelt vaak veel tijd in het proces of een workshop.

Waarom de inzet van de Toolbox™ zeer effectief is

Iedere deelnemer, leidinggevende en procesbegeleider beschikt over materiaal dat het programma en de werkvormen van die dag vanuit de eigen plek overzichtelijk en inzichtelijk maakt. Door deze opzet van de Toolbox™ zijn de doelen van een programma en de verwachtingen over wat er tijdens een programma gebeurt, helder gekaderd. Door de inzet van diagnostische instrumenten zijn feiten en percepties vooraf helder en wordt veel discussietijd tijdens de workshop voorkomen. Er kan gelijk constructief gewerkt.

worden op basis van de in kaart gebrachte feiten en waarnemingen. Bij het inrichten van de Toolbox™ wordt gebruikgemaakt van eerder opgedane benchmark-ervaringen over wat werkt en wat niet werkt in soortgelijke situaties en processen. Door deze manier van werken wordt voorkomen dat er onnodig tijd, geld en energie verspild wordt aan niet-werkende oplossingen.

Hoe de Toolbox™ werkt

De Toolbox is altijd maatwerk en wordt gemaakt op basis van de behoefte van de opdrachtgever die in een intake wordt bepaald. De uitnodiging voor het Waarden Profiel™ of de in te zetten diagnose instrumenten wordt verstuurd naar de bij het proces betrokken stakeholders (medewerkers, managers, klanten, enzovoort). De interne procesbegeleiders kunnen door gecertificeerde trainers worden opgeleid om

met de inhoud van de Toolbox te werken. De eerste workshop wordt gegeven met het managementteam, waarna de medewerkers volgen. Wanneer gekozen wordt voor de digitale variant, worden op dit moment de eerste modules verstuurd. Na afloop van alle workshops en/of modules vindt er een terugkoppeling van de resultaten in het managementteam plaats. De uitkomst van de workshops en/of modules worden

teruggekoppeld, gecommuniceerd en geïmplementeerd op basis van de terugkoppelingsformulieren. De opdrachtgever wordt geholpen met borging in de systemen en onderhoudscontracten.

Hoe komt de Toolbox™ tot stand

Het proces van het maken van de Toolbox™ ziet er als volgt uit: 
Er vindt een intake plaats met de opdrachtgever met als doel de gewenste resultaten in beeld te brengen. Op basis van de intake worden programmastappen opgesteld die (desgewenst) met de opdrachtgever worden doorgenomen. Na akkoord van de opdrachtgever wordt de Toolbox™ gemaakt. Procesbegeleiders worden opgeleid of krijgen instructie over de inzet van Toolbox™. Daarna worden de workshops gepland

en volgens plan uitgedraaid. Aan het begin van de bijeenkomst waarin de Toolbox™ wordt ingezet, krijgen de deelnemers materialen uitgedeeld waarop de doelen van het programma en het programmaverloop te zien zijn. Na afloop van het programma worden de terugkoppelingsformulieren in een digitale omgeving verzameld en op de vooraf afgesproken manier verwerkt. Op basis van de terugkoppelingsformulieren komt er een rapportage over de resultaten van de inzet van de Toolbox™.

 

Top
EnglishDutch