Organic Leadership

Wij beschikken over tools voor change management die de 'zachte' kant van organisatieontwikkeling zichtbaar maken in harde cijfers. De tools worden in licentie gegeven aan gecertificeerde consultancies en professionals die deze inpassen in hun eigen praktijk.

OrgLeiderschapWaarom Organisch Leiderschaptm?

De economie is dynamisch: constant in beweging, aan verandering onderhevig en een organisch proces. Dit vergt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van mens en organisatie om in missie, visie, strategie en producten mee te bewegen met wat er in de markt nodig is. Niet de markt moet zich aanpassen aan jou, maar jij aan de markt. Hiervoor zijn in organisaties regelmatig strategische koerswijzigingen nodig die vragen om nieuwe vaardigheden en aanpassingen in houding en gedrag van de medewerkers en om andere cultuurpatronen in de organisatie.

Organisch Leiderschaptm is daarop als antwoord een logisch sturingsparadigma, want verandering is een constante in de maatschappij en in organisaties. Het door Core Commit uitgewerkte Organisch Leiderschaptm is een praktische benadering die mens en organisatie helpt bij dit constante proces. Voor het individu begint het aanpassingproces altijd met het willen, het zelf maken van een keuze in reactie op de veranderende omstandigheden. Wil ik mee, ja of nee?

Wat is Organisch Leiderschaptm?

Weerstand komt vaak voor bij de aankondiging op ‘weer een veranderingsproces’, maar in realiteit is veranderen een constant organisch proces waarvoor flexibiliteit en aanpassing nodig is. Eerst moet daarover bewustzijn ontstaan. Pas daarna kunnen mensen intrinsieke keuzes maken om mee te bewegen. Dit zijn keuzes die niet altijd op de eerste plaats hun voorkeur hebben. Keuzes die echter wel nodig zijn om steeds opnieuw positie in te nemen, doelen te bereiken en kennis te willen uitwisselen. Dan kunnen er eenheid, gedeelde uitgangspunten, draagvlak en een goede samenwerking ontstaan.

Het basisprincipe van Organisch Leiderschaptm is dat management en organisatieverandering het best werken als ze aansluiten bij de motieven van de mensen die er werken. Transparante, toegankelijke informatie en openheid over de noodzaak van meebewegen en aanpassen aan de markt bieden bewustwording en inzicht in de constant veranderende situatie die onze economie is. Hierdoor ontstaat draagvlak voor een organisch veranderingsproces in plaats van weerstand op ‘weer een verandering’.

Met waarden kan worden gewerkt door eerst de huidige persoonlijke waarden van individuele werknemers op één lijn te brengen en die af te stemmen op de team- en organisatiewaarden. De strategie kan vertaald worden in doelen en daaruit voortvloeiende gewenste waarden en deze waarden kunnen weer vertaald worden in houding en gedrag. Op deze manier worden de drijfveren van de werknemers en de doelen die de top van de organisatie zich stelt, samengebracht tot een gedeeld ambitieniveau. Met behulp van het Waarden Profieltm kunnen waarden meetbaar worden gemaakt en op basis daarvan kunnen ze effectief worden beïnvloed.

Hoe ondersteunt Core Commit Organisch Leiderschaptm?

Core Commit richt zich met een waardengedreven benadering op een constant organisch proces, ondersteund door een tal van instrumenten:

  • Het Waarden Profieltm, een diagnose-instrument waarmee informatie in kaart wordt gebracht;
  • De Transformatrixtm:een instrument om (eventueel aan de hand van de informatie van het Waarden Profieltm) de waardensysteemdynamiek en de behoefte die dat veroorzaakt als het vertrekpunt in kaart te brengen. Ook kan hiermee geïnventariseerd worden welke beslissingen genomen kunnen worden en welke interventies effectief en haalbaar te implementeren zijn;
  • De Toolkittm :alle benodigde materialen voor procesbegeleiding in een pakket dat interne professionals ondersteunt bij persoonlijke- en organisatorische veranderingen en strategische implementatie processen;
  • De opleidingen van de Core Commit Academy: om interne professionals te leren de instrumenten in te kunnen zetten.

 

Top
EnglishDutch