Strategic Compass

Strategic Compass
Het Strategic Compass is online instrument om resultaten die je in harde cijfers kunt benoemen zichtbaar te maken. Het biedt sturingsinformatie die nodig is om navolgbaar te zijn en je te verantwoorden. Informatie of je de gestelde doelen, eindresultaten en KPI’s voor je stakeholders aan de mens en organisatie kant haalt. Een beeld met een schoon geweten dat transparant en toegankelijk is.

Waarom een Strategic Compass gebruiken
Er komt steeds meer behoefte, nut en noodzaak om het doen en laten van je organisatie transparant te maken en te verantwoorden. Meerdere stakeholders kijken mee met de materiële en immateriële activa je organisatie. Doordat je te maken hebt met multistakeholders, social media en technologie wordt je handelswijze steeds transparanter en toegankelijker voor de buitenwereld.

Je wilt zichtbaar maken dat je duurzaam en waarden gedreven onderneemt en deze in cijfers verantwoorden. Sturingsinformatie op orde dat de organisatie op koers zit en je cijfers hebt om op te navigeren. Die staan voor prestaties van individuen, teams en de organisatie. Congruentie tussen ideeën en gedrag die je in de praktijk vertaald.

Je wilt dat alle betrokkenen zicht hebben op cijfers die hun voortgang in beeld brengen. Continuïteit hangt af van het behalen van de resultaten. Je wil verantwoord ondernemen op een manier die de organisatie ten goede komt. Dat de organisatie waarden, missie en de visie terug te zien zijn. Dat je waar mogelijk werkgelegenheid beschermt en groei mogelijk maakt.

Wat kun je doen met het Strategic Compass
Met deze methode brengen we zowel interne als externe KPI’s en belangen in kaart, die aan de mens- en organisatiekant voor stakeholders van belang zijn en waaraan je je succes en voortgang aan ophangt. Op basis van de strategie worden per stakeholder de doelwaarden die bepalend zijn voor het succes van de organisatie vertaald in resultaten, handelen, houding en gedrag. Die doelwaarden worden ingebouwd in het Waarden Profiel waarmee vervolgens een meting van de huidige en gewenste doelwaarden wordt doorgevoerd.

Met behulp van KPI’s kun je ook de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de medewerkers verbinden aan de strategische doelen en deze om zetten in succesvolle eindresultaten. Aan de menskant betekent dit dat we naast de waarden waardoor mensen gedreven en gemotiveerd worden ook de doelwaarden zichtbaar maken in capaciteit en handelen.

Voor organisaties in een snel veranderende omgeving biedt het Strategic Compass naast voortgangscontrole ook de sturingsinformatie om over nieuwe strategieën na te denken. Dit stelt medewerkers in staat op basis van actuele informatie potentiële problemen te identificeren en kansen in kaart te brengen.

Wat je uiteindelijk zichtbaar wil maken is dat de strategie zich vertaald in behalen van de doelen en dat de gewenste eindresultaten opgeleverd worden. Vooraf bepalen we met de klant een identiteits-paspoort die de missie uitdraagt en definiëren we een visueel dashboard met besturings- en beoordelings-informatie.  Het dashboard maakt het mogelijk om toezicht te houden op de kwaliteit en voortgang van de activiteiten in de organisatie en waar nodig bij te sturen.

Hoe werkt het Strategic Compass
Deze methode is bedoeld om online toezicht en overzicht te kunnen houden en om bij- of aan te kunnen sturen. Het Strategic Compass biedt zicht op de gezondheid van de organisatie en de KPI’s waar je op wil sturen. Eerst richten we ons intern op de organisatie om aan zowel aan de mens- als organisatiekant de gewenste resultaten zowel kwantitatief als kwalitatief te benoemen.

Sturen kan pas als zaken kloppen en overzichten actueel en compleet zijn. We brengen informatie over resultaten in beeld ten behoeve van besturing, besluitvorming, beoordeling. Daarna creëren we overzicht over voortgang voor de organisatie maar ook per stakeholder wat zowel de eisen zijn in termen als materiële (financiële parameters) als immateriële waarden (belevings- en gevoelswaarden) waar we aan moeten voldoen.

De complete kosten baten hangen niet alleen af van financiële factoren maar worden medebepaald door milieu en sociale kosten die met een product of dienst gepaard gaan. We volgen of we op een lijn zitten met de verschillende waarden van de organisatie en multi-stakeholders met behulp van de Balances Values Card. Hierbij kunnen voor de verschillende stakeholders en domeinen waarden in kaart gebracht worden:
klanten, medewerkers, aandeelhouderswaarden, het speelveld waarop de organisatie actief is, de keten waar je deel van uit maakt, de gemeenschap, ecologische waarden.

Wat levert de inzet van het Strategic Compass op

  • Het levert op dat je te allen tijde inzicht hebt of je op koers zit in het behalen van de gestelde KPI’s, de belangen van meerdere stakeholders worden meegenomen.
  • Dat er overzicht is in de bezetting en capaciteit, tijd, middelen en energie. Dat deze optimaal worden ingepland, ingezet en nog beschikbaar is en return on investment oplevert.
  • Deze inzichten bieden steeds een tussentijds vertrekpunt om te bepalen hoe je verder wil.
  • Dat de algemene jaarplanning wat voorgenomen is dit jaar om te gaan doen en te bereiken ook daadwerkelijk gehaald wordt.
  • Je wil kunnen meten welk project het meeste impact heeft en multipliceerbaar is.
  • Door de korte feedback cycli heb je inzicht in wat je nog moet binnenhalen of gedekt krijgt en hoeveel moet je moet investeren om controle te houden op kosten baten.
  • Het levert je zowel aan de mens- als organisatiekant duidelijk beschikbare informatie op, die je langs vastgelegde criteria kan meten en dat is weten.
  • Facts and figures die onwetendheid, verassingen en foutmarges uitsluiten maar duidelijke hands on bieden die direct te vertalen zijn naar de praktijk en benodigde acties om succesvol te zijn.

 

Top
EnglishDutch